Voordat wij een aantal blogs gaan schrijven over bedrijfscultuur en de invloed van de ondernemingsraad hierop is het wijs om eerst eens stil te staan bij de term bedrijfscultuur.
Een paar definities:
• Encyclo.nl: de manier waarop de dagelijkse gang van zaken er binnen een bedrijf aan toegaat.
• Stepstone.nl: de geschiedenis, mindset van een organisatie, de waarde en normen & symbolen doe men bewust of onbewust zelf in stand houdt.
• G Hofstede: Cultuur staat voor collectieve mentale programmering van een groep of categorie mensen waarmee ze zich onderscheiden van anderen.
• S Neugen: de gemeenschappelijk verstandhouding van de leden, en belanghebbende, bij het bedrijf
• Schein: een patroon van gedeelde basis aannamen die een groep geleerd heeft bij het (succesvol) oplossen van problemen.

Er zijn meer definities te vinden maar wat opvalt is dat het altijd om een groep gaat, dat het gaat om bewust of onbewuste gedragingen of afspraken en dat men deze nodig heeft om zich te onderscheiden of om een probleem op te lossen.
Maar hoe herken je de eigen bedrijfscultuur. Een belangrijke groep hierbij zijn de nieuwkomers in uw bedrijf. En dan bedoel ik vanaf het moment dat ze met uw bedrijf kennismaken en, waar van toepassing, hun eerste dagen binnen uw organisatie.
• Hoe wordt er naar de nieuweling gekeken? Open, argwanend, aanvallend, nieuwsgierig?
• Wat ziet een nieuwkomer gebeuren bij de koffie of het koffieautomaat?
• Hoe beschrijft hij de onderlinge begroeting van de medewerkers en klanten?
• Hoe ervaart hij de aanvangstijden voor werk, pauzes, afspraken?
• Wat hoort en ziet hij bij het opnemen van de telefoon door de medewerkers?
• Hoe ervaart hij de toon van de e-mail correspondentie, intern en extern?
• Worden er vragen aan hem gesteld of worden vragen door hem gesteld gewaardeerd, kort af gedaan of niet beantwoord?

Een ander belangrijk punt bij het inzicht krijgen in de bedrijfscultuur is de wijze waarop men omgaat met innovaties of het opstellen, uitvoeren van beleid.
• Wordt men enthousiast bij het woord innovaties of juist vermoeid?
• Als je de vraag stelt rondom nieuw beleid krijgt u dan helder antwoord op de vraag, wat is het doel, wat is de achterliggende gedachte, is het helder, hoe verliep het proces, wat wordt er nu van uw verwacht?
• Leeft er het idee dat het nieuwe beleid is gemaakt door de medewerkers of door het MT, bottom-up of top-down ervaring

Dit zijn een paar vragen die inzicht kunnen geven in de bedrijfscultuur. Het is goed om dit in een breed publiek te onderzoeken. En u kunt verwachten dat hier geen eenduidig antwoord op komt. Dat is ook niet erg. Het geeft juist weer gespreksstof om eens goed na te gaan welke bedrijfscultuur er is.
En voor de OR? Voor de OR is het belangrijk omdat bedrijfscultuur invloed heeft op onderwerpen waar u als OR mede-zeggenschap op heeft.

Tip: U kunt de bedrijfscultuur natuurlijk op de agenda van een OV of art24 overleg zetten. Maar spreek elkaar eens aan op welke normen en waarde er zijn bij een onderwerp als ziekteverzuim, reorganisatie, scholing, begroting. Onderwerpen die regelmatig op de agenda van de OR staan. In plaats van meteen de inhoud in te duiken wat is de bedrijfscultuur?

Voorbeeld: Ziek melden is een keuze? Maar wat is uw eigen norm, wat is de bedrijfsnorm en hoe vertaald zich dit in de interne regels en de afspraken met de bedrijfsarts?

Voorbeeld: Een leven lang leren. Is dit dat ik jaarlijks een scholing moet volgen en wat doe ik dan met de opgedane kennis (voor mijzelf houden, verspreiden)? Is dit dat we regelmatig bijeenkomsten hebben waarin we elkaars ervaringen uitwisselen?

Ook mooie onderdelen voor een trainingsdag.