De rol van HR bij het samenwerken met de OR om fout gedrag op het werk tegen te gaan

Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op het werk, hoe vanzelfsprekend is dat?

Wij horen andere geluiden

De OR krijgt de uitslag van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en merkt dat de cijfers en conclusies die hieruit getrokken worden niet overeenkomen met de geluiden die de OR krijgt. De OR krijgt signalen dat medewerkers ontevreden zijn, er zijn veel klachten bij de OR binnen gekomen en er is sprake van intimidatie aldus deze signalen. Maar deze zijn niet terug te vinden in de cijfers of opmerkingen bij de cijfers.

Het is niet duidelijk gezegd / vermel

De OR krijgt signalen vanuit zijn achterban dat de informatie over klachtenformulieren, de vertrouwenspersoon of de bekendheid van een preventiemedewerker niet bij de medewerkers bekend zijn. De bestuurder verdedigt zich met het gegeven dat alles op een intranetpagina staat of beschreven is in diverse handboeken. Maar blijkbaar is er een kloof tussen het beschikbaar stellen en het lezen waardoor de kans op incidenten en het niet melden daarvan groot is.

Medewerkers voelen zich onveilig in hun kantoor

In een kantoorpand met 4 verdiepingen ontbrak bij de bovenste verdieping een brandtrap. De medewerkers hadden dit al een paar keer gemeld aan de leidinggevende en ook de OR had dit vermeld bij de bestuurder. Deze deed steeds toezeggingen maar in de praktijk gebeurde er niets. Pas nadat de medewerkers en de OR de inspectie hadden ingeschakeld en deze het pand meteen sloot wegens een brand onveilige situatie werd er, binnen 4 dagen, een noodtrap geïnstalleerd.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een kleine greep uit de vele gebeurtenissen die OR-en binnen hun werk meemaken. Ze kunnen zelf het slachtoffer zijn of krijgen heldere signalen vanuit de achterban van zaken die niet door de beugel kunnen.

En daar loopt het dan soms al spaak in organisaties. Want wat kan wel of niet door de beugel? Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag en hoe zorgen we ervoor dat signalen, onderzoeken, communicatie en beleid gericht zijn op het voorkomen of aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de ARBO wetgeving en in sommige CAO’s staan heldere omschrijvingen hierover. Maar ook de samenwerking tussen zeggenschap (bestuurder/ preventiemedewerker/ HR) en medezeggenschap (OR / cliëntenraad) is hier van essentieel belang.

Dat grensoverschrijdend gedrag niet meevalt in ons land blijkt uit het artikel van Yolanda Kuis, ondersteund door diverse onderzoeken. En dat het de werkgever veel geld kost is ook helder. En dat een OR een stimulerende taak heeft om dit aan te pakken (art 28 WOR) is ook geen discussie. En dat beiden een belang hebben in een gezonde veilige werkomgeving, zij het met een ietwat andere insteek, is ook nog duidelijk.

We weten dat de OR niet de individuele belangen of problemen mag aanpakken. Maar zij kunnen wel de signalen bundelen en zij krijgen, vanuit hun positie als collega en zelfstandig orgaan op een andere wijze de informatie dan een bestuurder, HR of preventiemedewerker.

HR en de rol bij een OR,

De HR medewerker kan een positieve bijdrage leveren aan het OR-werk op dit terrein. Door de OR kennis te laten nemen van ‘wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag’ en ‘welke aanpak hanteren wij in onze organisatie’. En ‘welke rol kan de OR hebben bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. De HR-adviseur en/of preventiemedewerker heeft vaak meer basiskennis op dit gebied dan de OR, en mogelijk ook meer ruimte om in de aanpak van ongewenst gedrag te investeren. Als een OR goed geïnformeerd is en beide openstaan voor elkaars informatie en ervaring kan dit veel opleveren in de praktijk.

Dus naast gesprekken over de definitie van grensoverschrijdend gedrag en het instemmen met een RI&E kan de OR zorgen voor een betere afstemming tussen behoefte, praktijk en resultaat.

U kunt zorgen dat een OR geschoold en getraind wordt op dit gebied, zowel op inhoud, in het kritisch bevragen van eigen afdelingen maar ook derden zoals een bedrijfs-arts en het opstellen van een onderzoek bij hun achterban.

Meer weten?  Neem dan contact op met Yolanda Kuis of Stef Soons

Auteur:                Stef Soons

Stef Soons is trainer adviseur voor medezeggenschap en conflictcoach. Hij heeft diverse producten ontwikkeld om de medezeggenschap te professionaliseren.

info@stefsoons.nl

www.stefsoons.nl

0652333815